INSPIRE Knowledge Base

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

LMO Description
Organisation: 
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Proposed role in INSPIRE development
 • allocate experts to Drafting Teams
 • yes
 • submit reference material as input to the Drafting Teams
 • yes
 • be kept informed
 • yes
  Details
  Level of authority: 
  Regional
  Flanders
  Formal Mandate: 
  <p>Opdrachten:<br /> ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid rond ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed<br /> bouwt inhoudelijke expertise op rond die beleidsthema’s, bereidt de beleidsnota’s en beleidsbrieven van de minister voor en coördineert de algemene communicatie- en informatica-initiatieven binnen het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed </p>
  Main Activities: 
  Opdrachten Staf van de secretaris-generaal Secretariaat en ondersteuning secretaris-generaal Internationaal beleid Coördinatie (parlementaire) vragen, ... Coördinatie beleidsvoorbereiding Opdrachten Afdeling Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig Beleid Afdelingshoofd: Hans Leinfelder bereidt het Vlaamse beleid rond ruimtelijke planning voor en bouwt inhoudelijke expertise op rond die materie. maakt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) op, voert het uit, monitort en actualiseert het maakt de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op operationaliseert de regelgeving die extern is aan de ruimtelijke ordening bereidt het grondbeleid voor volgt de provinciale ruimtelijke planningsprocessen Opdrachten Onroerend Erfgoedbeleid Dienstverantwoordelijke: Anne Van Renterghem is het aanspreekpunt voor de Vlaamse Regering met betrekking tot beleidsondersteuning en adviesverlening rond het Vlaamse onroerend erfgoedbeleid: het inventariseren, het beschermen en het beheren van het onroerend erfgoed, zowel wat betreft monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie, varend erfgoed als heraldiek bouwt aan een gedragen strategisch beleidsplan en –visie voor onroerend erfgoed verzorgt een regulier coördinatiemoment met de beleidsuitvoerende entiteiten betreffende onroerend erfgoed Opdrachten Afdeling Woonbeleid Afdelingshoofd: James Van Casteren Bereidt een lange termijnvisie ten aanzien van het woonbeleid in Vlaanderen voor. Ontwikkelt en evalueert het woonbeleid met betrekking tot alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleidsveld wonen, met extra aandacht voor de realisatie van het recht op betaalbaar, kwaliteitsvol wonen voor iedereen, in het bijzonder voor de specifieke doelgroepen. Doet aan beleidscoördinatie en beleidsmatige opvolging Voert naast de vaste processen verschillende projectmatige (tijdelijke) opdrachten uit ter voorbereiding of opvolging van het woonbeleid. Opdrachten Kennis, Informatie Beheersopvolging, Begroting en Interne Controle Dienstverantwoordelijke: Wim De Bruyne Projectleider: Paul Van Lindt verzorgt de organisatie van het kennisbeheer en ICT-beleid, en zorgt voor het (mee) beheren en ontsluiten van de informatiestromen en voor de ondersteuning en afstemming van de communicatie Personeel- en organisatieontwikkeling departement ondersteunt de opmaak, opvolging en evaluatie van de beheersovereenkomsten en managementovereenkomst op het niveau van het beleidsdomein begeleidt het departement bij het organisatiebeheer, de interne controle en het risisomanagement is mee belast met de begrotingsopmaak en -opvolging in het departement en de coördinatie ervan op beleidsdomeinniveau voert de financiële analyse en coördinatie op het niveau van het beleidsdomein Opdrachten Afdeling Juridische Dienstverlening Afdelingshoofd: Anne Van Renterghem verleent de juridische ondersteuning aan de subentiteiten van het departement en agentschappen van het Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed werkt mee aan het ontwerpen van de regelgeving en ziet toe op de wetskwaliteit verleent kwalitatieve en oplossingsgerichte adviezen inzake de toepassing en de interpretatie van de regelgeving verleent, in samenwerking met advocaten, rechtsbijstand in gerechtelijke procedures volgt de federale, Europese, Internationale en de beleidsdomeinoverschrijdende regelgeving die een weerslag heeft op Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed behandelt beroepen als lid van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur behandelt beroepen erfdienstbaarheden brownfieldconvenanten verzorgt het juridische kennisbeheer zoals het interpreteren en communiceren van gerechtelijke uitspraken en het beheer van de juridische bibliotheek Opdrachten Management Ondersteunende Diensten Afdelingshoofd: Dany V
  Area of work/experience
  Geographic Domain:: 
  Regional
  Flanders
  Societal Sector: 
  regional Government
  Specific Expertise: 
  Previous Experience relevant for INSPIRE development: 
  Member of TWG Landuse
  Primary Business: 
  Spatial Planning
  Environmental application domains: 
  Spatial Planning
  INSPIRE Data Themes
  Producer
  Theme User