INSPIRE Knowledge Base

Bulgaria - 2020: Country Fiche

Table of Contents
 • Introduction
 • State of Play
  • Coordination
  • Functioning and coordination of the infrastructure
  • Usage of the infrastructure for spatial information
  • Data Sharing Arrangements
  • Costs and Benefits
 • Key Facts and Figures. 
  • Monitoring Indicators
Introduction

The INSPIRE Directive sets the minimum conditions for interoperable sharing and exchange of spatial data across Europe as part of a larger European Interoperability Framework and the e-Government Action Plan that contributes to the Digital Single Market Agenda. Article 21 of INSPIRE Directive defines the basic principles for monitoring and reporting. More detailed implementing rules regarding INSPIRE monitoring and reporting have been adopted as Commission Implementing Decision (EU) 2019/1372 on the 19th August 2019.

This country fiche highlights the progress in the various areas of INSPIRE implementation. It includes information on monitoring 2019 acquired in December 2019 and Member States update.

State Of Play

Преглед на високо равнище относно управлението, използването и въздействието на Директивата INSPIRE в България. По-подробна информация е на разположение на базата знания INSPIRE и на уебсайтове на Държавна агенция „Електронно управление” - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/data/inspire и https://inspire-catalogue.egov.bg/

Coordination

National Contact Point
Name of Public Authority: 
Ministry of e-Government (State e-Government Agency)
Postal Address: 

Bulgaria

Ministry of e-Government (State e-Government Agency)

6 Gurko str., 1000 Sofia

Contact Email: 
Telephone Number: 
+359 889 966989
MIG Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Telephone Number: 
+35929492358
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
MIG T Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
Coordination Structure & Progress: 

От 01.12.2016г. Държавна агенция "Електронно управление" е органът за контакт и координираща структура по отношение на Директива 2007/2/ЕО за Република България. Отдел „Данни“ в Дирекция „Единен системен интегратор“ на Държавната агенция "Електронно управление" е националното звено за контакт по Директивата.  

При изпълнение на правомощията си по политиката за пространствени данни председателят на ДАЕУ се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни регламентира, че съветът се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни, както и че председател на съвета е председателят на ДАЕУ или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.  

Функциите и дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни са регламентирани съгласно чл. 3 от Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни. Съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), за изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи. Създадена е експертна работна група към междуведомствения съвет, която подкрепя дейността му на техническо ниво.  

На заседанието на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни от 10.12.2019 г. беше представен отчет за изпълнението на Плана за действие за отстраняване на констатираните нарушения при изпълнението на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), респ. Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и беше стартирана инвентаризация на всички първични администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни, с цел създаване на регистър за наличната пространствената информация по темите от приложения І-ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата. 

Извършен е и преглед на напредъка в изпълнението на Плана за действие за прилагане на Директива INSPIRE за приоритетни масиви от пространствени данни – представени в Държавна агенция „Електронно управление“ данни и информация за тези масиви от страна на съответните отговорни публични органи. 

Информация за Междуведомствения съвет по пространствени данни и за Експертната работна група към него може да бъде намерена на уебсайта на Държавна агенция "Електронно управление". 

Functioning and coordination of the infrastructure

В изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива INSPIRE бяха утвърдени Методически указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.  

През декември 2017 г. ДАЕУ стартира изпълнението на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“(приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”). Проектът има за цел изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). Проектът се развива на два етапа чрез:  

 • Дейност 1. Анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави и изготвяне на План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE. Дейност 1 бе успешно приключена, отчетена и верифицирана от Управляващия орган през октомври 2018 г.  

 • Дейност 2. Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE). Дейност 2, която е същинското разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) в момента е във фаза на протичаща обществената поръчка, обявена през март 2019 г. и се очаква изграждането на Портала да продължи до декември 2020 г. 

До приключването на Дейност 2 по проекта за изграждане и внедряване на Национален портал, страната ни ще продължи да използва, съществуващия в момента национален каталог за пространствени данни (https://inspire-catalogue.egov.bg/). Наличният национален каталог е свързан с геопортала на ЕС, като по този начин се гарантира достъп до данните, изисквани съгласно приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE.  

На 24 април 2019 г. Министерския съвет одобри протоколно решение включващо план за действие, с оглед подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България. 

За осигуряване на национален механизъм за контрол на изпълнението на задълженията на публичните органи относно наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), на основание чл. 21 от Закона за достъп до пространствени данни, във връзка с чл. 21, параграф 1 от Директивата и с цел прилагане Решение (ЕС) 2019/1372 от 19 август 2019 година на Европейската комисия, бяха издадени Указания на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.  

Usage of the infrastructure for spatial information

1. Ключови национални първични администратори на пространствени данни са реализирали в определена степен елементите на инфраструктурата за пространствени данни в съответствие с изискванията на директивата като Агенция по геодезия, картография и кадастър, Военногеографска служба, Изпълнителна агенция по околна среда и Министерство на околната среда и водите.  

2. Налице са предпоставки за ускорена реализация на изискванията на директивата, след стартиране на дейностите по план за действие за подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България.  

3. Поради специфични секторни регулации или на база обществени очаквания много от организациите са осигурили възможност за публичен достъп под определена форма до своите данни. 

Data sharing arrangements

Органите на публичната власт са длъжни да обменят масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда. Условията за обмена, достъпа и ползването, включително сключените споразумения, не могат да съдържат ограничения, които биха могли да създадат практически пречки в точката за ползване, за обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.  

За да се осигури съвместимост на пространствените данни, отнасящи се до географски обект, който обхваща границите на Република България и една или повече държави - членки на Европейския съюз, описанието и положението на общите обекти може да се изготвят съвместно със съответната гранична държава въз основа на двустранно или многостранно споразумение. 

Costs and benefits

1. Разходи

Събирането и обработването на пространствени данни е част от отговорностите на държавните служители и разходите се покриват с публични средства. В същото време са направени анализи, от които е видно, че са необходими значителни усилия и разходи, свързани с преобразуването на съществуващите масиви от данни за спазването на изисквания за хармонизиране на данните съгласно Директивата INSPIRE.  В допълнение е констатирано, че за гарантиране на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE е необходим значителен финансов ресурс за осигуряване на необходимия софтуер и хардуер, сключване на договори за консултантски услуги, договори за поддръжка на системите, както и за осигуряване на обучение на експертния състав на първичните администратори на пространствени данни.

Услугите за пространствени данни са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго.

2. Ползи

 • Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез спестяване на време и средства.
 • Повишаване на прозрачността на управлението – пространствените данни са в основата на много решения при планирането и ползването на споделеното пространство.
 • Намаляване на дублирането на геопространствените данни, което води до спестяване на средствата на потребителите  и по-голямата видимост за наличния фонд от пространствени данни в страната.
 • Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост между заинтересованите администрации, гражданите и бизнеса.
 • Подобряване на възможността за информиран избор и съставяне на активна позиция на гражданите по въпросите за опазване на околната среда.

 

Key facts and figures