INSPIRE Knowledge Base

Bulgaria - 2021: Country Fiche

Table of Contents
 • Introduction
 • State of Play
  • Coordination
  • Functioning and coordination of the infrastructure
  • Usage of the infrastructure for spatial information
  • Data Sharing Arrangements
  • Costs and Benefits
 • Key Facts and Figures. 
  • Monitoring Indicators
Introduction

Директивата INSPIRE определя минималните условия за съвместимо споделяне и обмен на пространствени данни в Европа като част от по-широка европейска рамка за оперативна съвместимост и план за действие за електронно управление, които допринасят за програмата за цифров единен пазар. Член 21 от Директивата INSPIRE определя основните принципи за мониторинг и докладване. По-подробни правила за прилагане по отношение на мониторинга и докладването на INSPIRE бяха приети като РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно мониторинга и докладването на INSPIRE на 5 юни 2009 г.

Този фиш на страната подчертава напредъка в различните области на изпълнение на INSPIRE и представя перспективи за планирани действия за по-нататъшно подобряване на изпълнението на INSPIRE. Фишът на страната включва информация до март 2021 г. Информацията е предоставена от различни източници, включително информация от мониторинг 2020, както и информация от ключови национални първични администратори на пространствени данни като Агенция по геодезия, картография и кадастър, Военно-географска служба, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на енергетиката, Национален статистически институт, Гражданска въздухоплавателна администрация и др.

State Of Play

Преглед на високо равнище относно управлението, използването и въздействието на Директивата INSPIRE в България. По-подробна информация е на разположение на базата знания INSPIRE и на уебсайтове на Държавна агенция „Електронно управление” - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/data/inspire и https://inspire-catalogue.egov.bg/

Coordination

National Contact Point
Name of Public Authority: 
Ministry of e-Government (State e-Government Agency)
Postal Address: 

Bulgaria

Ministry of e-Government (State e-Government Agency)

6 Gurko str., 1000 Sofia

Contact Email: 
Telephone Number: 
+359 889 966989
MIG Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Telephone Number: 
+35929492358
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
MIG T Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
Coordination Structure & Progress: 

От 01.12.2016г. Държавна агенция "Електронно управление" е органът за контакт и координираща структура по отношение на Директива 2007/2/ЕО за Република България, който отговаря за изграждането и поддържането на Националния портал за пространствени данни. Отдел „Данни“ в Дирекция „Единен системен интегратор“ на Държавната агенция "Електронно управление" е националното звено за контакт по Директивата.  

При изпълнение на правомощията си по политиката за пространствени данни председателят на ДАЕУ се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни регламентира, че съветът се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни, както и че председател на съвета е председателят на ДАЕУ или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.  

Функциите и дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни са регламентирани съгласно чл. 3 от Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни. Съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), за изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи. Създадена е експертна работна група към междуведомствения съвет, която подкрепя дейността му на техническо ниво.  

На заседанието на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни от 10.12.2019 г. беше представен отчет за изпълнението на Плана за действие за отстраняване на констатираните нарушения при изпълнението на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), респ. Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и беше стартирана инвентаризация на всички първични администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни, с цел създаване на регистър за наличната пространствената информация по темите от приложения І-ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата. 

През 2020 г. е извършена инвентаризацията на първичните администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни, с цел създаване на регистър за наличната пространствена информация по темите от приложения І—ІІІ и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE.

Предстои актуализация на Приложение 1 („Държатели на данни по темите от Закона за достъп до пространствени данни“) към Методическите указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, утвърдени със Заповед ДАЕУ-68/05.01.2018 г.

Информация за Междуведомствения съвет по пространствени данни и за Експертната работна група към него може да бъде намерена на уебсайта на Държавна агенция "Електронно управление". 

Functioning and coordination of the infrastructure

В изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива INSPIRE бяха утвърдени Методически указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.  

През декември 2017 г. ДАЕУ стартира изпълнението на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“(приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”). Проектът има за цел изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). Проектът се развива на два етапа чрез:  

 • Дейност 1. Анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави и изготвяне на План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE. Дейност 1 бе успешно приключена, отчетена и верифицирана от Управляващия орган през октомври 2018 г.  

 • Дейност 2 - Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) стартира през септември 2020 г. и се очаква изграждането на Портала да приключи през юни 2021 г.

До приключването на Дейност 2 по проекта за изграждане и внедряване на Национален портал, страната ни ще продължи да използва, съществуващия в момента национален каталог за пространствени данни (https://inspire-catalogue.egov.bg/). Наличният национален каталог е свързан с геопортала на ЕС, като по този начин се гарантира достъп до данните, изисквани съгласно приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE. Към 31.12.2020 г. на Националния каталог за пространствени данни са публикувани 144 записа метаданни, вкл. за 136 масива от пространствени данни, от които за 99 функционират услуги за разглеждане и сваляне.

На 24 април 2019 г. Министерския съвет одобри протоколно решение включващо план за действие, с оглед подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България. 

За осигуряване на национален механизъм за контрол на изпълнението на задълженията на публичните органи относно наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), на основание чл. 21 от Закона за достъп до пространствени данни, във връзка с чл. 21, параграф 1 от Директивата и с цел прилагане Решение (ЕС) 2019/1372 от 19 август 2019 година на Европейската комисия, бяха издадени Указания на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.  

Usage of the infrastructure for spatial information

1. Ключови национални първични администратори на пространствени данни са реализирали в определена степен елементите на инфраструктурата за пространствени данни в съответствие с изискванията на директивата като Агенция по геодезия, картография и кадастър, Военногеографска служба, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по околна среда и Министерство на околната среда и водите.  

2. Налице са предпоставки за ускорена реализация на изискванията на директивата, след стартиране на дейностите по план за действие за подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България.  

3. Поради специфични секторни регулации или на база обществени очаквания много от организациите са осигурили възможност за публичен достъп под определена форма до своите данни. 

Data sharing arrangements

Органите на публичната власт са длъжни да обменят масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда. Условията за обмена, достъпа и ползването, включително сключените споразумения, не могат да съдържат ограничения, които биха могли да създадат практически пречки в точката за ползване, за обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.  

За да се осигури съвместимост на пространствените данни, отнасящи се до географски обект, който обхваща границите на Република България и една или повече държави - членки на Европейския съюз, описанието и положението на общите обекти може да се изготвят съвместно със съответната гранична държава въз основа на двустранно или многостранно споразумение. 

Costs and benefits

1. Разходи

Събирането и обработването на пространствени данни е част от отговорностите на държавните служители и разходите се покриват с публични средства. В същото време са направени анализи, от които е видно, че са необходими значителни усилия и разходи, свързани с преобразуването на съществуващите масиви от данни за спазването на изисквания за хармонизиране на данните съгласно Директивата INSPIRE.  В допълнение е констатирано, че за гарантиране на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE е необходим значителен финансов ресурс за осигуряване на необходимия софтуер и хардуер, сключване на договори за консултантски услуги, договори за поддръжка на системите, както и за осигуряване на обучение на експертния състав на първичните администратори на пространствени данни.

Услугите за пространствени данни са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго.

2. Ползи

 • Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез спестяване на време и средства.
 • Повишаване на прозрачността на управлението – пространствените данни са в основата на много решения при планирането и ползването на споделеното пространство.
 • Намаляване на дублирането на геопространствените данни, което води до спестяване на средствата на потребителите  и по-голямата видимост за наличния фонд от пространствени данни в страната.
 • Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост между заинтересованите администрации, гражданите и бизнеса.
 • Подобряване на възможността за информиран избор и съставяне на активна позиция на гражданите по въпросите за опазване на околната среда.

 

Key facts and figures