INSPIRE Knowledge Base

Bulgaria - 2022: Country Fiche

Introduction

Директивата INSPIRE определя минималните условия за съвместимо споделяне и обмен на пространствени данни в Европа като част от по-широка Европейска рамка за оперативна съвместимост и План за действие за електронно управление, които допринасят за програмата за цифров единен пазар. Член 21 от Директивата INSPIRE определя основните принципи за мониторинг и докладване. По-подробни правила по отношение на мониторинга и докладването за прилагане на Директива INSPIRE бяха приети с Решение на Комисията (ЕС) 2019/1372 от 19 август 2019 г.

Този фиш на страната подчертава напредъка в различните области на изпълнение на INSPIRE и представя перспективи за планирани действия за по-нататъшно подобряване на изпълнението на INSPIRE. Фишът на страната включва информация до март 2022 г. Информацията е предоставена от различни източници, включително информация от мониторинг 2021, актуализация на тригодишния доклад за изпълнението на INSPIRE за 2016 г. и доклада за мониторинг през май 2019 г., както и информация от ключови национални първични администратори на пространствени данни като Агенция по геодезия, картография и кадастър, Военно-географска служба, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Министерство на здравеопазването, Министерство на енергетиката, Национален статистически институт, Гражданска въздухоплавателна администрация и др.

State Of Play

Преглед на високо равнище относно управлението, използването и въздействието на Директивата INSPIRE в България. Подробна информация е на разположение на базата знания INSPIRE и на уебсайта на Държавна агенция „Електронно управление” - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/data/inspire , https://e-gov.bg/bg/104 и  https://inspire.egov.bg/.

Coordination

National Contact Point
Name of Public Authority: 
Ministry of e-Government (State e-Government Agency)
Postal Address: 

Bulgaria

Ministry of e-Government (State e-Government Agency)

6 Gurko str., 1000 Sofia

Contact Email: 
Telephone Number: 
+359 889 966989
MIG Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Telephone Number: 
+35929492358
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
MIG T Contacts: 
Contact Person: 
Svetlogor Kirov
Email: 
skirov@e-gov.bg
Contact Person: 
Georgi Gladkov
Email: 
ggladkov@e-gov.bg
Coordination Structure & Progress: 

От 01.12.2016 г. Държавна агенция „Електронно управление“ е органът за контакт и координираща структура по отношение на Директива 2007/2/ЕО за Република България, който отговаря за изграждането и поддържането на Националния портал за пространствени данни. Отдел „Данни“ в Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ на Държавната агенция "Електронно управление" е националното звено за контакт по Директивата, а с изменението на Закона за електронното управление от 22 Февруари 2022 г. тези функции се поемат от Министерство на електронното управление, създадено на база Държавна агенция „Електронно управление“. Министърът на електронното управление провежда държавната политика в областта на електронното управление, вкл. инфраструктурата за пространствена информация.

При изпълнение на правомощията си по политиката за пространствени данни Министърът на електронното управление се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни регламентира, че съветът се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни.

Функциите и дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни са регламентирани съгласно чл. 3 от Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни. Съгласно Закона за достъп до пространствени данни, за изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи. Създадена е експертна работна група към междуведомствения съвет, която подкрепя дейността му на техническо ниво.

На заседанието на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни от 10.12.2019 г. беше представен отчет за изпълнението на Плана за действие за отстраняване на констатираните нарушения при изпълнението на Закона за достъп до пространствени данни, респ. Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и беше стартирана инвентаризация на всички първични администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни.

През 2020 – 2021 г. е извършена инвентаризацията на първичните администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни, с цел създаване на регистър за наличната пространствена информация по темите от приложения І—ІІІ и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE.

Предстои актуализация на Методическите указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, утвърдени със Заповед ДАЕУ-68/05.01.2018 г., вкл. на Приложение 1 („Държатели на данни по темите от Закона за достъп до пространствени данни“) към него, както и нови приложения, касаещи приоритетните масиви от пространствени данни и поясняване обема и съдържанието на темите пространствени данни по приложенията на Директивата.

Информация за Междуведомствения съвет по пространствени данни и за Експертната работна група към него може да бъде намерена на уебсайта на Държавна агенция "Електронно управление".

Functioning and coordination of the infrastructure

В изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива INSPIRE са утвърдени Методически указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

През декември 2017 г. ДАЕУ стартира изпълнението на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“ (приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”). Проектът беше реализиран с цел изграждане на Национален портал за пространствени данни, в изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и се разви на два етапа:

  • Дейност 1 - Анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави и изготвяне на План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE. Дейност 1 бе успешно приключена, отчетена и верифицирана от Управляващия орган през октомври 2018 г.;
  • Дейност 2 - Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) стартира през септември 2020 г. и изграждането на Портала приключи през юни 2021 г.

Националният портал за пространствени данни INSPIRE - https://inspire.egov.bg/ е свързан с портала на ЕС (INSPIRE Geoportal), като по този начин се гарантира достъп до данните и услугите, съгласно приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE. Към 31.12.2021 г. на Националния портал за пространствени данни са публикувани 211 записа метаданни, вкл. за 175 масива от пространствени данни (130 от тях приоритетни), за 97 от които функционират услуги за разглеждане и сваляне.

На 24 април 2019 г. Министерският съвет одобри протоколно решение, включващо план за действие, с оглед подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България.

За осигуряване на национален механизъм за контрол на изпълнението на задълженията на публичните органи относно наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), на основание чл. 21 от Закона за достъп до пространствени данни, във връзка с чл. 21, параграф 1 от Директивата и с цел прилагане Решение (ЕС) 2019/1372 от 19 август 2019 година на Европейската комисия, през месец януари 2020 г. бяха издадени Указания на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

Usage of the infrastructure for spatial information

1. Ключови национални първични администратори на пространствени данни са реализирали в определена степен елементите на инфраструктурата за пространствени данни в съответствие с изискванията на Директивата като Агенция по геодезия, картография и кадастър, Военно-географска служба, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по околна среда и Министерство на околната среда и водите.

2. Налице са предпоставки за ускорена реализация на изискванията на Директивата, след стартиране на дейностите по плана за действие за подобряване на механизма за контрол и координация в провеждането на политиката за пространствени данни и постигане на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България.

3. С изграждането на Националния портал за пространствени данни се засили ангажираността на държавните администрации, които създават и поддържат набори от пространствени данни, попадащи в обхвата на темите по Директива INSPIRE. Повиши се тяхната активност да осигуряват достъп до поддържаните от тях данни, метаданни и мрежови услуги чрез портала.

4. Поради специфични секторни регулации или на база обществени очаквания много от организациите са осигурили възможност за публичен достъп под определена форма до своите данни.

Data sharing arrangements

Органите на публичната власт са длъжни да обменят масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда. Условията за обмена, достъпа и използването, включително сключените споразумения, не могат да съдържат ограничения, които биха могли да създадат практически пречки в точката за ползване, за обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. За да се осигури съвместимост на пространствените данни, отнасящи се до географски обект, който обхваща границите на Република България и една или повече държави - членки на Европейския съюз, описанието и положението на общите обекти може да се изготвят съвместно със съответната гранична държава въз основа на двустранно или многостранно споразумение.

Costs and benefits

1. Разходи

Създаването и обработването на пространствени данни е част от отговорностите на държавните служители и разходите се покриват с публични средства. В същото време при направени анализи е видно, че са необходими значителни усилия и разходи, свързани с преобразуването на съществуващите масиви от данни в съответния формат за спазването на изисквания за хармонизиране на данните съгласно Директивата INSPIRE. За гарантиране на устойчивост по отношение на прилагането на Директивата INSPIRE е необходим значителен финансов ресурс, който да осигури необходимия софтуер и хардуер, поддръжка на системите, както и за обучения на експертния състав на първичните администратори на пространствени данни.

Наличните на Националния портал за пространствени данни услуги за пространствени данни в голяма степен са безплатни, освен в случаите, в които с нормативен акт е предвидено друго.

2. Ползи

  • Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез спестяване на време и средства;
  • Повишаване на прозрачността на управлението – пространствените данни са в основата на много решения при планирането и ползването на споделеното пространство;
  • Намаляване на дублирането на геопространствените данни, вкл. на ресурси за създаването им, което води до спестяване на средства на потребителите и по-голямата видимост за наличния фонд от пространствени данни в страната;
  • Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост между заинтересованите администрации, гражданите и бизнеса;
  • Подобряване на възможността за информиран избор и съставяне на активна позиция на гражданите по въпросите за опазване на околната среда.
Key facts and figures